• Skiftende billede hver time
    Billede 1

    Forstør dit pc-skærmbillede:

    Holde ctrl- og alt-knapperne nede, mens du drejer på musens rulleknap.

Vedtægter for KBIF

 

Vedtægter for

Krejbjerg Borger- og Idrætsforening­

§ 1

Navn og hjemsted

Stk. 1. Foreningens navn er Krejbjerg Borger & Idrætsforening.

Stk. 2. Foreningens hjemsted er Skive Kommune

§ 2

Foreningens formål

Stk. 1. At samle medlemmerne om idrætslige, kulturelle og festlige arrangementer

for børn og voksne, samt at være forbindelsesled til offentlige myndigheder.

Stk. 2. At drive KREJBJERG KULTURHUS samt vedligeholde huset i henhold til

lejekontrakt med Skive Kommune. Huset er lejet af Skive Kommune i 35 år

og er uopsigeligt fra Skive Kommunes side, men foreningen kan opsige kontrakten med 1 års varsel.

Stk. 2a At drive Orangeriet ved KREJBJERG KULTURHUS samt vedligeholde og

udleje dette. Regnskab for udlejning af Orangeriet indgår i regnskab for

Krejbjerg Borger & Idrætsforening med et særskilt punkt.

Stk. 3. Foreningen er partipolitisk uafhængig.

§ 3

Medlemskab og kontingent

Stk. 1. Som medlemmer kan optages alle, som kan gå ind for foreningens formål.

Stk. 2. Medlemskab gælder for et år af gangen.

Stk. 3. Den siddende bestyrelse fastsætter kontingent. Kontingentet opkræves ved kontant betaling eller ved overførsel til bankkonto.

§ 4

Støtte eller udlodning til enkeltpersoner

Der kan ikke ske udlodning, som vil kunne tilføre enkeltpersoner en økonomisk gevinst.

§ 5

Hæftelse

Krejbjerg Borger – og Idrætsforening hæfter alene for foreningens formue. Der påhviler ikke det enkelte medlem eller medlemmer af bestyrelsen nogen form for personlig hæftelse.

§ 6

Generalforsamling

Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed og afholdes hvert år i januar måned.

Stk. 2. Til generalforsamlingen skal protokol, kassebog og medlemsliste være ajourført. Der udarbejdes et særskilt regnskab for driften af KREJBJERG KULTURHUS

Stk. 3. Generalforsamlingen er lovligt indvarslet ved annoncering senest 14 dage før afholdelsen.

Stk. 4 Generalforsamlingen er beslutningsdygtig med det antal stemmeberettigede

medlemmer der er til stede.
For at opnå stemmeret skal man kunne fremvise gyldigt medlemskort til foreningen. Afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal.

Stk. 5. Eventuelle forslag skal være formanden skriftligt i hænde senest 14 dage før

generalforsamlingen.
Stk. 6. Dagsordenen skal minimum indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent
2. Formanden aflægger beretning.
3. Kassereren forelægger regnskabet.
4. Indkomne forslag.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
6. Valg af revisorer.
7. Eventuelt.

Stk. 7. På generalforsamlingen vælges en bestyrelse bestående af 7 medlemmer,

mindst 3 af hvert køn.
Medlemmer som på generalforsamlingen er fyldt 18 år er valgbare til bestyrelsen, såfremt de er tilstede, eller skriftligt har tilkendegivet deres kandidatur.

Stk. 8. Bestyrelsen er valgt for to år ad gangen, således, at 3 eller 4 bestyrelsesmedlemmer er på valg hvert år.
Suppleanter vælges for 2 år ad gangen, derfor vælges kun én ved hver generalforsamling, skiftevis kvinde/mand. En suppleant for et bestyrelsesmedlem afløser denne i resten af medlemmets valgperiode.

Stk. 9. Der vælges to revisorer og en suppleant. Revisorer og revisorsuppleanter er på valg hvert år.

Stk. 10. Ændringer af vedtægter kan kun ske på en generalforsamling med et flertal bestående af mindst 2/3 af de fremmødte.
Forslag til vedtægtsændringer skal offentliggøres i forbindelse med indkaldelsen.

§ 7

Forenings daglige ledelse

Stk. 1. Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er til stede (heraf minimum formand eller næstformand).

Ved stemmelighed er formandens/næstformandens stemme afgørende.

Stk. 2. Bestyrelsen kan nedsætte de for arbejdet nødvendige udvalg.

Stk. 3. Bestyrelsen indkalder til medlemsmøder.

Stk. 4. Bestyrelsen fastsætter leje af forsamlingshuset for et år af gangen.

Stk. 5. Bestyrelsen varetager den daglige drift af forsamlingshuset.

Stk. 6. Bestyrelsen er ansvarlig for foreningens midler

§ 8

Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1. På bestyrelsens foranledning, eller hvis minimum ¼ af medlemmerne skriftligt fremsætter ønske herom, kan der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling.

Stk. 2. Opløsning af foreningen kan kun ske ved vedtagelse med et flertal bestående af mindst 2/3 af de fremmødte ved to på hinanden følgende generalforsamlinger, med minimum 14 dages mellemrum.

Stk. 3. Evt. formue skal herefter anvendes til idrætslige og kulturelle formål i Krejbjerg sogn. Til at varetage dette, nedsætter generalforsamlingen et likviditetsudvalg bestående af 3 personer, som får til opgave at modtage forslag fra byens borgere, og herefter donere i trit med disse forslag. Donationer til private formål kan ikke godkendes.

Stk. 4. Med en opløsning af foreningen overgår KREJBJERG KULTUHUS omgående til Skive Kommune jf. lejekontrakt.

 

 

Således vedtaget på generalforsamlingen torsdag den 23. januar 2020.