Vedtægter for KBIF

 

§ 1 Foreningens navn er Krejbjerg Borger & Idrætsforening.

§ 2 Foreningens formål: At samle medlemmerne om idrætslige, kulturelle og festlige arrangementer for børn og voksne, samt at være forbindelsesled til offentlige myndigheder.

§ 3 Som medlemmer kan optages alle, som kan gå ind for foreningens formål.

§ 4 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed og afholdes hvert år i januar måned.
Til generalforsamlingen skal protokol, kassebog og medlemsliste være ajourført. Generalforsamlingen er lovligt indvarslet ved annoncering senest 14 dage før afholdelsen.

§ 5 Generalforsamlingen er beslutningsdygtig med det antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede.
For at opnå stemmeret skal man kunne fremvise gyldigt medlemskort til foreningen. Afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal.
Eventuelle forslag skal være formanden skriftligt i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
Dagsordenen skal minimum indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Formanden aflægger beretning.
3. Kassereren forelægger regnskabet.
4. Indkomne forslag.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
6. Valg af revisorer.
7. Eventuelt.

§ 6 På generalforsamlingen vælges en bestyrelse bestående af 7 medlemmer, mindst 3 af hvert køn.
Medlemmer som på generalforsamlingen er fyldt 18 år er valgbare til bestyrelsen, såfremt de er tilstede, eller skriftligt har tilkendegivet deres kandidatur. Bestyrelsen er valgt for to år ad gangen, således, at 3 eller 4 bestyrelsesmedlemmer er på valg hvert år.
Suppleanter vælges for 2 år ad gangen, derfor vælges kun én ved hver generalforsamling, skiftevis kvinde/mand. Ensuppleant for et bestyrelsesmedlem afløser denne i resten af medlemmets valgperiode.
Der vælges to revisorer og en suppleant. Revisorer og revisorsuppleanter er på valg hvert år.

§ 7 Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen med formand,
næstformand, kasserer og sekretær. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst
4 medlemmer er til stede (heraf minimum formand eller næstformand). Ved stemmelighed er
formandens/næstformandens stemme afgørende.
Bestyrelsen kan nedsætte de for arbejdet nødvendige udvalg.

§ 8 Regnskabsår og medlemskab følger kalenderåret.

§ 9 På bestyrelsens foranledning, eller hvis minimum ¼ af medlemmerne skriftligt fremsætter ønske herom, kan der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling.

§ 10 Bestyrelsen fastsætter kontingent.

§ 11 Bestyrelsen indkalder til medlemsmøder.

§ 12 Ændringer af vedtægter kan kun ske på en generalforsamling med et flertal bestående af mindst 2/3 af de fremmødte.
Forslag til vedtægtsændringer skal offentliggøres i forbindelse med indkaldelsen.

§ 13 Opløsning af foreningen kan kun ske ved vedtagelse med et flertal bestående af mindst 2/3 af de fremmødte ved to på hinanden følgende generalforsamlinger, med minimum 14 dages mellemrum.

§ 14 Evt. formue skal herefter anvendes til idrætslige og kulturelle formål i Krejbjerg sogn. Til at varetage dette, nedsætter generalforsamlingen et likviditetsudvalg bestående af 3 personer, som får til opgave at modtage forslag fra byens borgere, og herefter donere i trit med disse forslag. Donationer til private formål kan ikke godkendes.

Således vedtaget på generalforsamlingen tirsdag d. 11/11 2008. Ændret på den ordinære generalforsamling tirsdag d. 12/1 2010.

Lukket for kommentarer